Prihlásenie

Cieľom Občianskeho združenia GAZDA je zastupovanie celého spektra záujmov jeho členov, predovšetkým podpora rozvoja rodinných fariem, podnikania, rozširovanie odborných vedomostí, spoznávanie a využívanie možností ponúkaných v rámci členstva v EÚ.

Občianske združenie GAZDA sa zvlášt zameriava na ochranu prostredia a prírody, pôdy, vodných zdrojov a ochranu životného prostredia človeka.

V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov Občianske združenie GAZDA organizuje odborné semináre, konferencie, zastupuje záujmy svojich členov pred inými PO, vydáva stanoviská, podáva návrhy a vyjadruje názory v rámci otázok týkajúcich sa poľnohospodárstva, rozvoja vidieka, regionálneho rozvoja, podnikania a v oblasti ekonómie a hospodárstva.

  1. Podporuje nadväzovanie kontaktov, spoluprácu a výmenu skúseností s podobnými domácimi a zahraničnými organizáciami.
  2. Podporuje rozšírenie pestovania takých rastlinných kultúr, ktoré sú najvhodnejšie z hľadiska daných prírodných a hospodárskych podmienok, chov úžitkových zvierat, výrobu predaja- schopných a kvalitných potravín typických pre vidiek.
  3. Podpora vytvorenia odborného informačno-komunikačného spoločenského centra na zlepšenie a rozvíjanie informačno-poradenského servisu v oblasti polnohospodárstva a rozvoja vidieka.
  4. Podpora celoživotného odborného vzdelávania, rôznych druhov programov, projektov, poradenstva, prednáškovej a osvetovej činnosti v súlade s cieľmi združenia.
  5. Organizovanie pracovných stretnutí, kurzov, výcvikov, seminárov, konferencií, workshopov a programov, realizácia projektov súvisiacich so zameraním a cieľmi združenia, s cieľom prezentácie, publikácie a propagácie činnosti združenia.
  6. Príprava a vydávanie publikácií, brožúr, manuálov a informačných materiálov pre jednotlivcov, odborníkov i verejnosť.

Občianske združenie GAZDA zabezpečuje pre svojich členov, pravidelné stretnutia, výmenu skúseností a dostupnú odbornú literatúru a časopisy.

Užitočné odkazy