A polgári társulás alapszabály tervezetét az előkészítő bizottság ülése  hagyta jóvá 2013. április 17.-én

A polgári társulás
Alapszabálya

 

1. cikkely
Általános rendelkezések

 A polgári társulás megnevezése: GAZDA polgári társulás
A polgári társulás székhelye: 946 36 Kravany nad Dunajom 297

2. cikkely
Célkitűzése és tevékenységi köre

A GAZDA polgári társulás célja tagjainak teljes körű érdekképviselete, mindenekelőtt a családi gazdaságok, vállalkozások fejlődésének támogatása, a szakmai ismeretek, bővítése, felhasználása és az EU-tagságból eredendő lehetőségek megismertetése, kihasználása. A GAZDA polgári társulás különös figyelmet fordít a környezet- és természetvédelemre, a termőföld, a vizek védelmére és az emberi környezet megóvására.

A GAZDA Polgári Társulás kitűzött céljainak elérésének érdekében szakmai szemináriumokat, konferenciákat szervez, képviseli a tagok érdekeit más jogi személyek előtt, állást foglal, javaslatokat tesz és véleményt nyilvánít ki a mezőgazdaságot, a vidékfejlesztést, a régiófejlesztést, vállalkozást és közgazdaságot érintő kérdésekben.

 1. támogatja más, hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel történő kapcsolatfelvételt, együttműködést és tapasztalatcserét.
 2. támogatja természeti adottságoknak legmegfelelőbb, gazdasági szempontból előnyős növényi kultúrák elterjedését, haszonállatok tartását a tájjellegű minőségi, piacképes termékek, élelmiszerek előállítását.
 3. támogatja szakmai információs és a kommunikációs központ létrehozását a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés információs és tanácsadási szolgáltatásának javítása és fejlesztésének érdekében, a polgári társulás célkitűzéseivel összhangban.
 4. támogatja az egész életen át tartó szakmai képzést, különböző programok, projektek, tanácsadás, előadások és oktatási tevékenységek keretein belül
 5. munkaértekezletek, képzések, tréningek, konferenciák, szakmai műhelyek és programok szervezése a polgári társulás tevékenységi körével kapcsolatos projektek megvalósítása a polgári társulást bemutató, publikációs és propagációs tevékenység
 6. szakmai kiadványok elkészítése és kiadása, prospektusok, kézikönyvek és információs anyagok terjesztése az egyének, a szakemberek és a nyilvánosság számára.

A GAZDA Polgári Társulás tagjainak rendszeres találkozókat, tapasztalatcserét és szakirodalmat, szakfolyóiratokat biztosít.

 

3. cikkely
Tagság

 1. A társulás tagja lehet a jogilag alkalmas és fedhetetlen 18. életévét betöltött természetes személy valamint  jogi személy, aki egyetért a társulás alapszabályával és célkitűzéseivel. A társulás tagfelvételéről a jelölt írásbeli kérvénye alapján a társulás elnöksége dönt.
 2. A társulás elnöksége rendszeresen tájékoztatja tagjait a tagság állományáról
 3. A tagsági viszony az elnökség jóváhagyásával jön létre, a tagsági díj befizetésének hatályától
 4. A tagsági viszony megszűnése:
  1. kilépéssel: a tagsági viszony az elnökséghez küldött kilépési nyilatkozat kézbesítésével szűnik meg.
  2. kizárás: a tagsági viszony az elnökségi kizárási határozat keletkezésének napján szűnik meg, miközben kizárási indok lehet az alapszabály súlyos megsértése, valamint az a tény, hogy a tag komoly kizáró ok nélkül több mint két éven át nem vesz részt a társulás tevékenységében és ezen időpont alatt nem fizette be a tagsági illetéket.
  3. a tag halálával.
  4. a társulás megszűnésével.

 

4. cikkely
A tag jogai és kötelességei

 1. A tagnak joga van:
  1. részt venni a társulás tevékenységében;
  2. választhat és választható a társulás szerveibe;
  3. a társulás szerveihez javaslatokkal és panaszokkal fordulhat, és kikérheti azok véleményét;
  4. tájékoztatást kapnia a társulás szerveinek döntéseiről, javaslatokat terjeszthet elő az alapszabály és a belső működési szabályzat módosítására;
  5. meghatározott feltételek teljesítése mellett kihasználni a belső szabályzat által rögzített kedvezményeket és engedményeket.

 2. A tag kötelességei a következők:
  1. a társulás alapszabályának betartása;
  2. a társulás szerveinek határozatainak teljesítése;
  3. aktívan részt venni a társulás tevékenységi körében, és a legjobb képességei valamint egészségi állapota alapján ellátni a rábízott funkciókat;
  4. a tagsági díj rendszeres befizetése.

 

5. cikkely
A társulás szervei 

 1. GAZDA polgári társulás szervei:
  1. közgyűlés
  2. elnökség
  3. hatósági szerv /elnök/
  4. ellenőrző bizottságok.                                                    

 

6. cikkely
A Közgyűlés

 1. A Közgyűlés a társulás legfőbb szerve amelyet a társulás tagjai alkotnak
 2. A Közgyűlés:
  1. jóváhagyja az alapszabályt, azon módosításait és kiegészítéseit;
  2. megválasztja és visszahívja az elnököt és az elnökség többi tagját;
  3. megválasztja és visszahívja az ellenőrző bizottság tagjait;
  4. jóváhagyja a költségvetést és a gazdasági beszámolót;
  5. jóváhagyja a tevékenységi tervet és az éves beszámolót;
  6. dönt a társulás feloszlatásáról vagy a társulás összevonásáról egy másik társulással;
  7. meghatározza a tagdíj évi összegét.

 3. A közgyűlés ülését szükség szerint az elnökség hívja össze, legalább évente egyszer. Amennyiben a társulás tagságának legalább egyharmada írásban kéri, az elnökség összehívja a Közgyűlést. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a társulás tagságának több mint fele tagja jelen van. A Közgyűlés a jelenlévő tagok egyszerű többségével dönt. A társulás feloszlatásáról a vagyon kezelésének módjáról a Közgyűlés a jelen lévő tagok három-ötödös többségével dönt. Indokolt esetben az elnökség dönthet a Közgyűlés más módú szavazásáról, pl. levelezés.

 

7. cikkely
Az Elnökség

 1. Az Elnökség a társulás ügyvezető szerve, amely tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. A Közgyűlés  ülésezései között irányítja a társulás tevékenységét.
 2. Az Elnökség legkevesebb öttagú, amelynek a megbízatása időszaka négy évre szól. Az Elnökség tagjai: elnök, alelnök, titkár és két további a Közgyűlés által választott tag. Az Elnökség évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tagjainak többsége jelen van. Az Elnökség a jelenlévő tagok egyszerű többségével dönt.
 3. Az Elnökség:
  1. saját tagjai közül alelnököt és titkát választ;
  2. irányítja és bebiztosítja a társulás tevékenységét;
  3. összehívja és előkészíti a Közgyűlés üléseit;
  4. kidolgozza a tevékenységi tervet, a tevékenységéről szóló jelentés, a költségvetési tervet és a társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót;
  5. dönt a társulás tagfelvételéről és kizárásról;
  6. dönt a társulás szervezeti egységeinek és szervezeti felépítésének létrehozásáról;
  7. Az elnökség dönt a társulás megszüntetéséről, amennyiben a Közgyűlés két hónapon belül nem ülésezik arról, hogy a társulást megszünteti;
  8. a társulás felszámolás esetén kijelöli a felszámolót.

 4. Az Elnökség a tevékenységének és a társulás tevékenységének bebiztosításához:
  1. titkárságot vagy irodát alapíthat;
  2. megbízhat titkárt, igazgatót, menedzsert, aki munkaviszonyban lehet;
  3. megbízhat munkacsoportokat és csapatokat a társulás tevékenységének és feladatainak bebiztosítására, melyeknek tagjai munkaviszonyban lehetnek;
  4. létrehozhat szervezeti egységeket és célirányos intézményeket a társaság célkitűzéseivel összhangban lévő feladatok bebiztosításához,
  5. tanácsadó testület hozhat létre.

 

8. cikkely
Hatósági szerv /Az Elnök/

 1. A GAZDA polgári társulás hatósági szerve az Elnök, aki a társulást külsőleg képviseli. Az Elnököt hiányában meghatározott terjedelemben a megbízatásából kifolyólag az Alelnök helyettesíti.
 2. Az Elnök hívja össze és vezeti az elnökség üléseit.

 

9. cikkely
Az Ellenőrző bizottság

 1. Az Ellenőrző bizottság a társulás ellenőrző szerve, amely a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel tevékenységéről.
 2. Az Ellenőrző bizottság legalább három tagból áll, akik maguk közül elnököt választanak. Az Ellenőrző bizottság évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnök hívja össze és vezeti az üléseit. Az Ellenőrző bizottság akkor akkor határozatképes, ha a tagjainak többsége jelen van. A jelenlévő tagok egyszerű többségével dönt
 3. Az Ellenőrző bizottság:
  1. ellenőrzi a társulás gazdálkodását, figyelmezteti az elnökséget a hiányosságokra, és javaslatokat tesz ezek eltávolítására
  2. ellenőrzi az alapszabály és belső működési szabályzat betartását.

 

10. cikkely
A társulás gazdálkodása

 1. A társulás ingó és ingatlan vagyonnal gazdálkodik.
 2. A vagyon forrásai:
  1. regisztrációs díj és tagdíj,
  2. hozzájárulások, adományok, támogatások természetes és jogi személyektől;
  3. vagyonból eredő jövedelem;
  4. bevétel a társulás célkitűzései teljesítésével összefüggő tevékenységből
  5. bevétel más törvényes forrásokból.

 3. A társulás gazdálkodása jóváhagyott költségvetés alapján történik. A gazdálkodásért az Elnökség felelős.

 

11. cikkely
A társulás megszűnése

 1. A társulás önkéntes feloszlatással vagy egy másik társulás összevonásával szűnik meg.
 2. Amennyiben a társulás önkéntes feloszlatással szűnik meg, az Elnökség felszámolót jelöl ki és meghatározza a társulás vagyonának kezelési módját.
 3. A társulás felszámolásakor a társulás összes kötelezettségei megtérítőztetnek.

 

12. cikkely
Záró rendelkezések

 1. Jelen Alapszabály a Közgyűlés jóváhagyásával számított napon. lép hatályba.

 

Karván  2013. április 17.

 

Občianske Združenie GAZDA

Támogatóink

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap

miniszterelnokseg nemzetpolitikai allamtitkarsag

 agrarminiszterium

 

Hasznos linkek